NEWSY, czyli aktualności ze szkolnego podwórka

NEWS!                NEWS!                 NEWS!                NEWS!                NEWS!               NEWS! 
 
 

Zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału

w III Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Anny Piskurz

w kategorii: opowiadanie

pt. Moja niepodległość

Jeśli piszesz do szuflady, a chcesz swoją twórczością podzielić się z innymi to znaczy, że to propozycja właśnie dla Ciebie. Przelej na papier swoje myśli i emocje, opatrz godłem i prześlij  na adres zamieszczony w regulaminie. Dla najlepszych przewidziane są cenne nagrody rzeczowe. Na Twoją pracę czekamy do końca marca.

Mecenat: Starostwo Powiatowe w Gnieźnie.

Patronat: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Zeszyty Poetyckie, Popcentrala.

 

III Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Anny Piskurz

w kategorii: opowiadanie pt. „Moja niepodległość”

REGULAMIN

I. Cele konkursu:

1. Zachęcenie utalentowanej młodzieży do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.

2. Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości młodych autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.

II. Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

2. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.

3. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać krótkie opowiadanie na temat: „ Moja niepodległość ”.

5. Pracę konkursową należy przesłać w 3 egzemplarzach.

6. Do koperty z dopiskiem „Konkurs literacki” należy włożyć :

płytę CD, lub inny nośnik zawierający plik w formacie.rtf lub .pdf                                                                                                                              

wydrukowane w dwóch egzemplarzach prace oznaczone na odwrocie godłem ( dowolne słowo identyfikujące autora)

oraz zamkniętą kopertę, również oznaczoną tym samym godłem, w której powinny się znaleźć dane autora – imię , nazwisko, adres, telefon, nazwa szkoły, oraz imię i nazwisko opiekuna merytorycznego (jeśli taki był).

7. Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór w kategorii „opowiadanie”.

8. Opowiadanie zgłoszone do Konkursu należy wydrukować w formacie A4. Tekst należy napisać czcionką Times New Roman o wielkości 14 punktów ( nie więcej niż 10 tys. znaków ze spacjami)  i wydrukować jednostronnie.

III. Termin i miejsce składania prac:

Prace należy składać do 30 marca 2018 r. w Czytelni na piętrze I Liceum Ogólnokształcącego w Gnieźnie, bądź przesłać pocztą na adres: Czytelnia na piętrze I Liceum Ogólnokształcącego, 62-200 Gniezno,   ul. Kostrzewskiego 3, z dopiskiem „Konkurs literacki”. Decyduje data stempla pocztowego.

 

IV. Jury Konkursu:

Przewodniczym Jury jest Dawid Jung. W składzie jury są także: Irmina Kosmala i Kamila Kasprzak. Organizatorem i koordynatorem konkursu jest Joanna Gronikowska.

V. Kryteria oceniania:

• oryginalność i twórczy charakter utworu,

• poprawność stylistyczna i językowa,

• poziom literacki pracy,

• estetyka pracy.

VI. Nagrody:

1. Dla zwycięzców konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody oraz dyplomy. Autorowi utworu nagrodzonego I miejscem gwarantujemy publikację opowiadania na portalach: Zeszyty Poetyckie oraz Popcentrala.

2. Dla nauczycieli i opiekunów lub instruktorów, których uczestnicy konkursu wpiszą do karty z danymi personalnymi jako konsultantów przy powstawaniu utworu, przewidziane są podziękowania.

VII. Wyłanianie laureata Konkursu:

1. Jury podejmuje decyzję większością głosów.

2. Przyznane zostaną trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.

3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 15.05.2018 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.1lo.gniezno.pl , w zakładce: „Czytelnia na piętrze” a wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystej gali w czerwcu. O terminie poinformujemy Państwa telefonicznie.

Od decyzji Jury nie ma odwołania.

 

 

 

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Nadsyłając pracę na Konkurs autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście przed ich publikacją w czasopiśmie literackim.

3. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

4. Prace nie będą zwracane.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.